เครื่องปั๊มยาเม็ด (Press Machine)

เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบปั๊มคู่ (Small Tablet Press Machine)
เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบปั๊มคู่ (Small Tablet Press Machine)
เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบโรตารี่ 17 สาก (Rotary Tablet Press Machine)
เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบโรตารี่ 17 สาก (Rotary Tablet Press Machine)
เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบไฮสเปีด 170,000 เม็ดต่อชม. (Hi Speed Rotary Tablet Press Machine)
เครื่องปั๊มยาเม็ดแบบไฮสเปีด 170,000 เม็ดต่อชม. (Hi Speed Rotary Tablet Press Machine)